Bột Elafibranor (GFT505) Thuốc mới cho nghiên cứu điều trị NASH