Liều lượng bột IDRA-21, Thời gian bán hủy, Lợi ích, Tác dụng phụ và Đánh giá